AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Gyventojams

Pirmininkams

Renovacija

Naujienos

Priėmimas į darbą

Klausiate-atsakome

 

 

Klausimus pateikite: info@pbu.lt

 Kodėl reikia keisti bendrijos įstatus ?

Lietuvos Respublikos 2012-04-12 įstatymo, patvirtinusio naujos redakcijos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą, 3 straipsnis numato, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtos ir veikiančios bendrijos per 12 mėnesių nuo įstatymo įsigaliojimo dienos (iki 2013-07-01)  savo įstatus suderina su šiuo įstatymu. 


 Kas gali paruošti naujus daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatus ?

Naujus daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatus gali paruošti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo.  Nauji daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatai turi būti registruojami juridinių asmenų registre, prieš tai juos patvirtinus bendrijos narių visuotiniame susirinkime ir suderinus su notaru. 


 Ar AB „Panevėžio butų ūkis“ gali paruošti naujos redakcijos DNSB bendrijos įstatus?

AB „Panevėžio butų ūkis“ yra paruošusi naujos redakcijos DNSB įstatų projektą ir  pageidaujantys gali jį įsigyti. Paslaugos kaina – 52.41 Eur. Už šią kaina DNSB pateikiamas įstatų projektas, juos lydintys  visuotinio susirinkimo dokumentų pavyzdžiai. Apsvarstytus ir patvirtintus visuotiniame susirinkime įstatus, bendrovė pakoreguos ir bendrijai pateiks 3 jų egzempliorius , su kuriais bendrija kreipiasi į notarą ir juridinių asmenų registrą. 


Mūsų name yra įsikūrusi bendrija, bet aš nesu jos narys. Ar privalau mokėti bendrijos nustatytą administravimo mokestį?

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, nepriklausomai nuo to, yra ar ne jie bendrijos nariai, privalo mokėti visus su namo priežūra ir išlaikymu susijusias išlaidas, tame parpe ir administravimo mokestį. Įmokų dydis nustatomas proporcingai patalpų savininko daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (tai savininko turimas butas ar kitos patalpos, pvz, parduotuvė, vaistinė, kirpykla ir t.t.)


Ar būtina nustatyti ir rinkti kaupiamąsias įmokas, jei namas dar visai naujas?

Kaupiamųjų įmokų dydžius, jų mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato bendrijos narių susirinkimas. Civiliniame kodekse ši prievolė yra numatyta.


Ar teisi bendrijos valdyba, be bendrijos narių žinios padidinusi samdomiems darbuotojams , tuo pačiu ir pirmininkui, atlyginimus?

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 10 straipsnis nustato visuotinio susirinkimo kompetenciją, kurio punktas „1.Visuotinis susirinkimas : 6)  įgalioja vieną iš bendrijos narių bendrijos vardu pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku, nustato bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo sąlygas ir darbo užmokestį, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip.“ Įstatymo 16 straipsnyje bendrijos valdybai suteikta teisė tvirtinti bendrijos valdymo struktūrą, darbuotojų (išskyrus bendrijos valdymo organų) pareigybes ir jų darbo užmokestį. Vadovaujantis tuo, pirmininkui atlyginimą gali nustatyti tik visuotinis susirinkimas, o kitiems darbuotojams – valdyba, jeigu bendrijos įstatuose nenumatyta kitaip.


 Ką daryti, jei jau 3 metai nebuvo bendrijos narių susirinkimo?

Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas įstatuose nustatyta tvarka, bet ne rečiau vieną kartą  pasibaigus ūkiniams metams. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba ketvirtadalis bendrijos narių. Jei šis reikalavimas nevykdomas, susirinkimą gali sušaukti revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių.


Kas gali būti renkamas į revizijos komisiją (revizoriumi) bendrijoje?

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad bendrijos narys turi teisę rinkti ir būti išrinktas į bendrijos revizijos komisiją (revizoriumi). Nėra tiksliai apibrėžta, kad revizijos komisijos nariu ar revizoriumi negali būti renkami kiti, ne šios bendrijos nariai. Manytume, jog į revizijos komisiją (revizoriumi) tikslingiausia būtų rinkti būtent tos bendrijos narius, kadangi šie asmenys labiausiai suinteresuoti, jog jų bendrijos veikla būtų skaidri.


 Ar pirkėjas turėtų reikalauti iš pardavėjo pristatyti notarui, kuris tvirtins buto pirkimo-pardavimo ar kitokio perleidimo sandorį, įrodymus, jog pardavėjas atsiskaitė su bendrija pagal savo prievoles?

Atkreiptinas dėmesys, jog Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatyme nustatyta, kad bendrijos narys, parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas nuosavybes teise jam priklausančias patalpas, privalo atsiskaityti su bendrija pagal savo prievoles. Lietuvos Aukščiausiasis teismas konstatuoja, jog atsakomybė iškyla ne tik atsiskaitymo su bendrija neįvykdžiusiam pardavėjui, bet ir sandorį tvirtinusiam notarui. Tam, kad išvengti nepageidaujamų pasekmių, siūlytume pirkėjui reikalauti iš pardavėjo pristatyti įrodymus, jog šis neturi įsiskolinimų bendrijai.


Ką daryti, jei daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas neteikia informacijos apie atliekamus remonto darbus, tam panaudotas lėšas, rinkliavų paskaičiavimo būdus, turimas lėšas?

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnis nustato, kad  bendrijos pirmininkas per 10 darbo dienų nuo buto ir kitos patalpos savininko kreipimosi gavimo dienos privalo suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. Jeigu tarp bendrijos nario ir valdymo ar kitų organų kyla ginčai, jie perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus nagrinėjančiam asmeniui (DNSB įstatymo 23 str.).

 

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, faksas 8-45 437671 Butų ūkio tarnyba Nr.2–Vilniaus g. 25A V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.