AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Paslaugų pirkėjai

Mokamų paslaugų teikimo taisyklės

 

 

PATVIRTINTA
AB“Panevėžio butų ūkis“ direktoriaus
2010 m.balandžio 12 d. įsakymu Nr.V-29

 

MOKAMŲ REMONTO  PASLAUGŲ  PAGAL IŠKVIETIMUS TEIKIMO TAISYKLĖS

                                                             1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

       Šios taisyklės nustato mokamų remonto paslaugų  pagal iškvietimus (toliau paslaugos)  teikimo ir atsiskaitymo už jas tvarką, santykius tarp užsakovo ir darbų vykdytojo, reikalavimus bendrovės darbuotojams, teikiantiems tokias paslaugas. Taisyklės privalomos visiems darbuotojams organizuojantiems ir vykdantiems paslaugas.

 2. UŽSAKYMŲ  PRIĖMIMO TVARKA   

 

2.1. Paslaugų užsakymai priimami, užsakovui kreipiantis telefonu arba atvykus į butų ūkio tarnybas, bendrovės avarinę tarnybą (toliau paslaugos teikėjas). Registruojami operatyvinės veiklos žurnale. Už  registruojamų duomenų teisingumą atsakingas eksploatavimo technikas, avarinės tarnybos pamainos dispečeris.

2.2. Operatyvinės veiklos žurnale pildomos visos skiltys Užsakovui atsisakius nurodyti, kai kuriuos duomenis, pildoma     „atsisakė“.

                                   3. MOKAMŲ  REMONTO DARBŲ PASLAUGŲ PASKYRŲ PILDYMAS 

3.1. Paslaugos teikėjo  eksploatavimo technikas, pamainos dispečeris užpildo „Remonto darbų paskyrą“ ir pateikia darbininkui, avarinės tarnybos ekipažui.                   

3.2. Remonto darbų paskyra registruojama „Paskyrų registracijos žurnale“. Gaudamas paskyrą darbininkas pasirašo „Paskyrų registracijos žurnale“.                                   

3.3. Atlikęs paslaugą darbininkas užpildo reikiamas paskyros skiltis ir paskyrą grąžina išdavusiam asmeniui.

                                                                             4. REIKALAVIMAI  DARBININKUI

4.1.    Darbininkas, vykdamas į objektą privalo dėvėti tvarkingą specialią aprangą su užrašu AB „Panevėžio butų ūkis“ bei turėti galiojantį darbo pažymėjimą, aiškiai matomoje vietoje prisegtą prie aprangos.
4.2.    Su savimi privalo turėti:
4.2.1. Remonto darbų paskyrą.
4.2.3. Kainoraštį ( galiojantį, tvarkingą)
4.2.4. Kalkuliatorių, rašiklį.
4.2.5. Mokamoms  paslaugoms santechninių, elektros medžiagų komplektą, patvirtintą 2010-04-06  įsakymu                Nr.V-28.

                                                                       

                                                                              5.DARBŲ VYKDYMO EIGA  

 

 

5.1. Darbininkas nuvykęs  pas užsakovą, prisistato, išsiaiškina  kliento  pageidavimus, nustato gedimą.
5.2. Informuoja klientą apie reikalingas medžiagas ir paslaugos kainą.
5.3. Gauna žodinį sutikimą pradėti darbus.
5.4. Klientui  neturint  reikiamų medžiagų ir pageidaujant, kad darbininkas jas nupirktų, darbininkas reikiamas medžiagas įsigyja bendrovės tiekėjų parduotuvėse ir pateikia pirkimo dokumentus (kvitus) ir medžaigas klientui.
5.5. Vykdydamas darbus darbininkas privalo laikytis saugumo technikos, priešgaisrinės saugos, darbo vietos paruošimo, darbų atlikimo technologijos ir kokybės reikalavimų. Saugoti nuo pažeidimų užsakovo turtą.
5.6. Atlikęs paslaugą, sutvarkyti darbo vietą, išnešti susidėvėjusias  medžiagas, šiukšles.
5.7. Vizualiai supažindinti užsakovą su atlikta paslauga.

                                                    

                                                        6. ATSISKAITYMO  UŽ  PASLAUGAS  TVARKA

 

 

6.1. Paaiškina klientui galimą atsiskaitymo formą.
6.2. Užpildo reikiamą paslaugų akto ar pinigų priėmimo kvito  akto formą ir gauna atitinkamus kliento parašus
6.3. Jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, priima pinigus. Palieka klientui priklausančius kasos pajamų orderio  kvito antrą egzempliorių arba paslaugų akto dalį.
6.4. Butų ūkio tarnybose Nr.1, 2, 3  remonto darbų inžinieriui, avarinėje tarnyboje pamainos dispečeriui informuoja apie paslaugos atlikimą, pateikia atitinkamus paslaugų akto ar kasos pajamų orderio kvito dalis ir grynuosius pinigus. 

                                                        

 

                                                        7. MOKAMŲ PASLAUGŲ KONTROLĖ

7.1. Eksploatavimo organizavimo ir remonto inžinierius, remonto darbų inžinierius, inžinierius-mechanikas, pagal kuruojamą sritį, pasirinktinai  vykdo  paslaugų patikrinimus vietoje pas užsakovą.  Atliktos  patikros atžymimos operatyvinės veiklos žurnale, nurodant datą  ir tvirtinamos tikrinusiojo parašu.                              

                                                             8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Paslaugas vykdantys darbuotojai privalo tinkamai atstovauti bendrovę. Su klientais elgtis kultūringai ir pagarbiai, reaguoti į kliento išsakytas pastabas. Iškilus konfliktinei situacijai, saugiai nutraukti paslaugos teikimą ir nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą. Laukti tolimesnių vadovo nurodymų.

Šios taisyklės turi būti viešai skelbiamos patalpinant Butų ūkio tarnybų Nr.1, 2, 3 remonto grupės ir avarinės tarnybos dispečerio patalpų stenduose ir bendrovės interneto puslapyje.

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, faksas 8-45 437671 Butų ūkio tarnyba Nr.2–Vilniaus g. 25A V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 AB DNB b.
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.