AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Paslaugų pirkėjai

Mokamų paslaugų teikimo taisyklės

Prekyviečių darbo vidaus tvarkos taisyklės

 

 

PATVIRTINTA
AB“Panevėžio butų ūkis“ direktoriaus
2018 m.vasario 05 d. įsakymu Nr.V-6

MOKAMŲ REMONTO PASLAUGŲ TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės nustato AB „Panevėžio butų ūkis“ mokamų paslaugų tvarką, privalomą laikytis, teikiant užsakovams remonto paslaugas. Taisyklės privalomos visiems darbuotojams organizuojantiems ir vykdantiems paslaugas.

II. UŽSAKYMŲ PRIĖMIMO TVARKA

2.1.Mokmų paslaugų užsakymai priimami, užsakovui kreipiantis telefonu arba atvykus į butų ūkio tarnybą, bendrovės avarinę tarnybą, registruojami į operatyvinės veiklos žurnalą. Registruojant užsakymą eksploatavimo technikas, avarinės tarnybos pamainos dispečeris informuoja, kad atvykimas į vietą yra mokamas. Už operatyvinės veiklos žurnale registruojamų duomenų teisingumą atsakingas eksploatavimo technikas, avarinės tarnybos pamainos dispečeris.

2.2.Operatyvinės veiklos žurnale pildomos visos skiltys (Eil.nr., data, adresas, gedimą užregistravusio asmens vardas, pavardė, telefonas ir sekančios skiltys).

III. MOKAMŲ REMONTO DARBŲ PASKYRŲ PILDYMAS

3.1. Butų ūkio tarnybos eksploatavimo technikas, avarinės tarnybos pamainos dispečeris užpildo „Remonto darbų paskyrą“ ir pateikia darbininkui, avarinės tarnybos ekipažui.

3.2. Butų ūkio tarnybų eksploatavimo technikas, avarinės tarnybos pamainos dispečeris remonto darbų paskyrą registruoja „Paskyrų registracijos žurnale“. Gaudamas paskyrą darbininkas pasirašo „Paskyrų registracijos žurnale“.

IV. REIKALAVIMAI DARBININKUI

4.1. Darbininkas, vykdamas į objektą privalo dėvėti (tvarkingą) specialią aprangą su užrašu AB „Panevėžio butų ūkis“.
4.2. Turėti galiojantį darbo pažymėjimą, prisegtą prie aprangos.
4.3. Privalo su savimi turėti:
4.3.1. Remonto darbų paskyrą.
4.3.2. Atliktų darbų-paslaugų aktą.
4.3.3. AB „Panevėžio butų ūkis“ galiojantį kainoraštį.
4.3.4. Kalkuliatorių, rašiklį.
4.3.5. „Pinigų priėmimo kvitą“.
4.3.6.Santechninių, elektros medžiagų komplektą, patvirtintą 2010-04-06 įsakymu Nr.V-28.

V. DARBŲ ATLIKIMO EIGA

5.1. Darbininkas nuvykęs pas užsakovą, išsiaiškina kliento pageidavimus, nustato gedimą.
5.2. Informuoja klientą apie reikalingas medžiagas ir preliminarią paslaugos kainą.

5.3.Gauna žodinį sutikimą pradėti darbus.

5.4. Darbininkui ir užsakovui neturint paslaugos atlikimui reikiamų medžiagų, vykdytojas konsultuoja užsakovą apie reikiamų įsigyti medžiagų poreikį (įsakymo pekeitimas 2018-09-14 Nr. V-79).

5.5.Vykdydamas darbus darbininkas privalo laikytis saugumo technikos, priešgaisrinės saugos, darbų atlikimo technologijos ir kokybės reikalavimų.
5.6.Atlikęs paslaugą, susitvarko darbo vietą (išneša susidėvėjusias medžiagas, šiukšles).
5.7.Vizualiai supažindina užsakovą su atlikta paslauga.

VI. ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS TVARKA

6.1. Užsakovui pageidaujant už atliktus darbus susimokėti grynais pinigais, darbuotojas atlikęs paslaugą užpildo „Pinigų priėmimo kvitą“, paima iš užsakovo pinigus ir atiduoda kvito antrąjį egzempliorių užsakovui. Pirmąjį kvito egzempliorių su pinigais grąžina eksploatavimo technikui. Eksploatavimo technikas pirmąjį kvito egzempliorių su pinigais ir mokamų paslaugų suvestine (forma Nr.4) pateikia bendrovės apskaitos skyriui einamo mėnesio paskutinę darbo dieną.

6.2. Kada paslauga atliekama pas užsakovą (gyventoją), kuris kas mėnesį gauna AB „Panevėžio butų ūkis“ sąskaitą, paslaugos vertė yra įrašoma į sąskaitą mokesčių eilutėje „Remonto paslaugos butui“. Darbininkas užpildo „Atliktų darbų-paslaugų aktą“, Forma Nr.2, užsakovas (gyventojas) pasirašo ant „Atliktų darbų-paslaugų akto“. Darbininkas pirmąjį egzempliorių grąžina remonto darbų inžinieriui, antrąjį egzempliorių palieka gyventojui. Remonto darbų inžinierius įrašo į „Mokamų paslaugų suvestinę“ (forma Nr.3) ir pateikia vyriausiajai buhalterei paskutinę einamo mėnesio darbo dieną.

6.3. Juridiniai asmenys už atliktas paslaugas atsiskaito pagal jiems pateiktą „Atliktų darbųpaslaugų aktą“ ir išrašytą PVM sąskaitą faktūrą.

VII. MOKAMŲ PASLAUGŲ KONTROLĖ

7.1.Butų ūkio tarnybų vyresnysis inžinierius, inžinierius-mechanikas, pagal kuruojamą sritį, pasirinktinai per mėnesį atlieka du mokamų paslaugų patikrinimus vietoje pas užsakovą. Atliktos patikros atžymimos operatyvinės veiklos žurnale, nurodant datą ir tvirtinamos tikrinusiojo parašu.

7.2.Butų ūkio tarnybų eksploatavimo technikas, avarinės tarnybos pamainos dispečeris gavęs informaciją, kad paslauga atlikta, paskambina užsakovui ir pasiteirauja ar jis patenkintas atliktų paslaugų kokybę.

7.3.Butų ūkio gamybos skyriaus darbuotojas, pasirinktinai pasirenka po 5 adresus iš BŪT-1, BŪT-2, BŪT-3 ir avarinės tarnybos atliktų mokamų paslaugų tikrinamą mėnesį ir vieną kartą per pusę metų atlieka mokamų paslaugų patikrinimus vietoje pas užsakovus. Apie rezultatus pateikia informaciją vadovų gamybiniame pasitarime.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Darbus vykdantys darbuotojai privalo tinkamai atstovauti bendrovę: Su klientais elgtis kultūringai ir pagarbiai, reaguoti į kliento išsakytas pastabas. Iškilus konfliktinei situacijai nutraukti darbus ir nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą. Laukti tolimesnių vadovo nurodymų. Šios taisyklės turi būti viešai skelbiamos patalpinant Butų ūkio tarnybų Nr.1,2,3 remonto grupės ir avarinės tarnybos dispečerio patalpų stenduose ir bendrovės interneto puslapyje.

                                                                          


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, Butų ūkio tarnyba Nr.2–Beržų g. 48, II korpusas V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.