AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Pirkimai

Pirkimų tvarkos aprašas

Pirkimų planai

Įvykę pirkimai

Investicijų planas

 

 

 PATVIRTINTA
AB “Panevėžio butų ūkis”
Valdybos posėdžio 2010 m.rugsėjo 28 d.
Protokolu Nr. 6-9

AKCINĖS BENDROVĖS “PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS”

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ  PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklės nustato AB „Panevėžio butų ūkis“(toliau – Bendrovė)  administracijos vykdomų pirkimų iš bendrovės lėšų organizavimo, atlikimo sąlygas ir tvarką. Bendrovė vadovaujasi šiuo Tvarkos aprašu , Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – CK), kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.

2. Bendrovės prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarką (toliau – pirkimų tvarka) tvirtina ir keičia bendrovės valdyba.

3. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:

   3.1. Apklausa – pirkimo būdas, kai Bendrovė raštu arba žodžiu apklausia keletą pasirinktų tiekėjų dėl prekių pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo, ir (ar) darbų atlikimo pagal Pirkimų organizatoriaus  nustatytas pirkimo sąlygas

   3.2. Derybos – pirkimo būdas, kai bendrovė konsultuojasi su Tiekėjais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų;

   3.3. Konkursas – pirkimo būdas, kai pirkimo skelbimas dėl prekių pirkimo ir (ar) paslaugų teikimo ir (ar) darbų atlikimo pagal Bendrovės nustatytas pirkimo sąlygas yra publikuojamas nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą;

   3.4. Pasiūlymas – tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal Bendrovės nustatytas pirkimo sąlygas, arba viešai (internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip) tiekėjų pateikiama informacija apie pirkimo objektą;

  3.5. Elektroninės priemonės – elektroninė įranga, naudojama duomenims, perduodamiems ir gaunamiems laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, apdoroti (įskaitant skaitmeninę kompresiją) ir saugoti

  3.6. Pirkimo organizatorius – Bendrovės direktoriaus įsakymu sudaryta pirkimo komisija (toliau – Komisija) arba paskirtas atsakingas darbuotojas(toliau – Organizatorius), kuris šio aprašo nustatyta tvarka organizuoja pirkimus;

  3.7. Pirkimas – Pirkimų organizatoriaus atliekamas ir Tvarkos aprašu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas;

  3.8. Pirkimo dokumentai – Pirkimų organizatoriaus skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas;

  3.9. Pirkimo pradžia – apklausos atveju Pirkimų organizatoriaus kreipimasis į tiekėją (-us), prašant pateikti pasiūlymą, arba viešai (internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip) tiekėjo pateiktos informacijos apie pirkimo objektą peržiūros pradžia, arba konkurso atveju – pirkimo skelbimo paskelbimas spaudos leidinyje;

  3.10. Pirkimo skelbimas – Pirkimo organizatoriaus pranešimas nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje, apie organizuojamą prekių, paslaugų ar darbų pirkimo konkursą;

  3.11. Darbų pirkimas – pirkimas, kurio dalykas yra atlikti arba kartu suprojektuoti ir atlikti darbus, susijusius su viena iš Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. DĮ-226, išvardytų veiklos rūšių arba bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkančius Pirkimo organizatoriaus nustatytus reikalavimus. Darbas yra tam tikrų statybos darbų, kaip visumos, rezultatas, kuris gali savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją;

  3.12. Paslaugų pirkimas – pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos, taip pat pirkimas, kurio dalykas yra prekės ir paslaugos, jeigu paslaugų vertė didesnė už prekių kainą, ar pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos ir darbai, jeigu šie darbai tik papildo perkamas paslaugas;

  3.13. Prekių pirkimas – pirkimas, kurio dalykas yra prekių pirkimas, nuoma, lizingas (finansinė nuoma), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant, taip pat perkamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos;

  3.14. Tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė(toliau – tiekėjas)  – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus;

  3.15. Pirkimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) – Bendrovės ir vieno ar daugiau tiekėjų raštu sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai, ir kuria siekiama ekonominės naudos;

  4.Gali būti sutariama žodžiu, kai vieno pirkimo vertė yra mažesnė kaip 2896,20 EUR ir nereikia apspręsti garantijos ir/ar kitų pirkimui atlikti reikalingų sąlygų.

II. PIRKIMO TIKSLAS IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI

 5. Pirkimo tikslas – vadovaujantis Tvarkos apraše nustatytais reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Bendrovei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

6. Bendrovė užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras, nustatant laimėtoją ir vykdant pirkimo sutarties reikalavimus būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

7. Bendrovėje direktoriaus įsakymu pagal perkamų prekių, paslaugų ir darbų grupes sudaromos komisijos, kurios kalendorinių metų pabaigoje paruošia sekančių metų pirkimų planus: nustato perkamų prekių, paslaugų ir darbų rūšis, paskiria atsakingus pirkimų organizatorius ir atrenka pastovius metų tiekėjus kiekvienai prekių grupei pagal komisijos apibudintą norimą pirkimo rezultatą. Komisijų sudaryti pirkimų planai įforminami Komisijų protokolais, kuriuos derina Bendrovės direktorius.

8. Pirkimo organizatorius pirkimus turi vykdyti taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis tiekėjų varžymasis ir pirkimo rezultatas – įsigytų reikiamos kokybės prekių, paslaugų ar darbų kainos  neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų.

III. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

9. Bendrovės   pagrindinės veiklos – pastatų bendrojo naudojimo patalpų administravimo, nuolatinės techninės priežiūros, remonto ir bendrovės savoms reikmėms - prekių pirkimus vykdo direktoriaus įsakymu paskirti Pirkimo organizatoriai: t. y. Komisija arba Organizatorius, atsižvelgdami į prekių, paslaugų ir darbų poreikį, technines charakteristikas, reikalavimus kokybei bei finansavimo galimybes:

  9.1. Komisija – apklausos(raštu) ar konkurso būdu, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 2896,20 EUR. Komisija taip pat vykdo darbų pirkimus;

  9.2. Organizatorius – tik apklausos(žodžiu ar raštu) būdu, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra lygi arba mažesnė nei  2896,20 EUR.

10. Pirkimo organizatorius, esant ypatingai situacijai (gaisras, avarijos, didelių nuostolių grėsmė) turi teisę vykdyti pirkimą, neatsižvelgiant į šio aprašo 9 punkto nustatytas aplinkybes, ir apie atliktą pirkimą artimiausią darbo dieną privalo informuoti Bendrovės direktorių.

11. Pirkimo organizatorius pirkimo pradžioje privalo tiekėjams pateikti tikslius ir aiškius minimalius techninius ir (arba) funkcinius perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimus ir (arba) apibūdinti norimą rezultatą, pasiūlymo pateikimo terminą, kitas pirkimo sąlygas ir tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus, siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygas. Taip pat turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos, finansinių, ekonominių ir techninių pajėgumų reikalavimus ir parengti išsamius pirkimo dokumentus.

12. Apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems tiekėjams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto, kai yra pirkimas vykdomas pagal konkretų užsakovo reikalavimą ir kai perkamas objektas turi atitikti projektinę dokumentaciją.

13. Apklausa gali būti atliekama raštu arba pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Tame pačiame pirkime dalyvaujantys tiekėjai turi būti apklausiami ta pačia forma.

14. Apklausa žodžiu atliekama, jeigu Pirkimo organizatorius negalėjo iš anksto numatyti būtinumo ir skubumo įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o vykdant apklausą raštu,  prekių, paslaugų ar darbų nepavyktų įsigyti laiku. Apklausos vykdymas įforminamas Tiekėjų apklausos pažymoje.

15. Pirkdamas apklausos būdu, Pirkimo organizatorius privalo apklausti bendrovės pirkimų plane atrinktų tiekėjų skaičių, kad būtų galima palyginti ir įvertinti ne mažiau kaip tris pirkimo organizatoriaus  nustatytus minimalius reikalavimus atitinkančius tiekėjų pasiūlymus, išskyrus Tvarkos aprašo 16 ir 20 punktuose nustatytus atvejus. Apklausiant raštu, apklausos vykdymas įforminamas protokolu.

16. Mažiau tiekėjų, negu nurodyta Tvarkos aprašo 14 punkte, gali būti apklausiama šiais atvejais:

   16.1. paaiškėjus, kad yra mažiau tiekėjų, kurie gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus;

   16.2. didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių laiko ir žmogiškųjų išteklių ar lėšų sąnaudų.

17. Perkant konkurso būdu Pirkimo organizatorius privalo parengti pirkimo skelbimą ir organizuoti jo išspausdinimą pasirinktame spaudos leidinyje.

18. Konkursas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas tiekėjo pasiūlymas, atitinkantis Pirkimo organizatoriaus nustatytus minimalius reikalavimus.

19. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkimo organizatoriaus nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkimo organizatorius turi teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

20. Neatsižvelgiant į numatomo pirkimo vertę, Pirkimo organizatorius turi teisę tiesiogiai kreiptis į vieną tiekėją kviesdamas jį pateikti pasiūlymą ar sudaryti sutartį šiais atvejais:

  20.1. tiekti prekę, suteikti paslaugas ar atlikti darbus dėl techninių priežasčių gali tik konkretus Tiekėjas arba tiekėjas, turintis išimtines teises gaminti (tiekti) šias prekes, teikti šias paslaugas ar atlikti šiuos darbus;

  20.2. Pirkimo organizatorius pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas ir įprastines prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių ar įrenginių kiekį, kai, pakeitus tiekėją, Pirkimų organizatoriui, reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų;

  20.3. kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis.

21. Jeigu kreipiamasi tik į vieną tiekėją, jam gali būti pateikiama ne visa Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyta informacija, jeigu manoma, kad kita informacija yra nereikalinga.

22. Pirkimo organizatorius gali nustatyti tik šiuos tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus:

  22.1. mažiausios kainos – kai laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, kuriame nurodyta mažiausia kaina;

  22.2. ekonominio naudingumo – kai laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs daugiausia balų pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

  23. Pirkimo organizatorius privalo visiems tiekėjams taikyti vienodus reikalavimus ir kriterijus, suteikti vienodas galimybes ir pateikti vienodą informaciją.

24. Atsižvelgdamas į pirkimo būdą ir sudėtingumą, pirkimo organizatorius privalo nustatyti protingą pasiūlymų pateikimo terminą. Perkant konkurso būdu, pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 14 dienų nuo pirkimo paskelbimo.

25. Nepriklausomai nuo pasirinkto pirkimo būdo Pirkimo organizatorius, užtikrindamas Tvarkos aprašo 5–6 punktuose nustatytų principų laikymąsi, turi teisę derėtis su tiekėjais dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų siekdamas ekonomiškiausio rezultato. Derybos turi būti vykdomos su visais tiekėjais, pateikusiais pirkimų organizatoriui nustatytus minimalius reikalavimus atitikusius pirminius pasiūlymus. Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus. Derybų rezultatai įforminami protokolu. Visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija.

26. Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal tiekėjams pirkimo pradžioje nurodytus vertinimo kriterijus. Vertinami tiekėjų galutiniai pasiūlymai, tik atitinkantys Pirkimo organizatoriaus  nustatytus minimalius reikalavimus. Tiekėjų pasiūlymams vertinti Pirkimo organizatorius privalo nusistatyti vidaus tvarką ir įforminti protokolu.

27. Jeigu Pirkimo organizatorius  vykdė derybas Tvarkos aprašo 25 punkte nustatyta tvarka, galutiniais pasiūlymais yra laikomi derybų protokolai ir pirminiai tiekėjų pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu.

28. Pirkimo organizatorius turi parengti ir užpildyti apklausos(žodžiu ar raštu)  atveju – Tiekėjų apklausos pažymą (Tvarkos aprašo priedas), konkurso atveju – konkurso vertinimo protokolą ir kitus vertinimo dokumentus. Perkant konkurso būdu, konkurso vertinimo protokolą ir (arba) kitus vertinimo dokumentus privalo užpildyti ir pasirašyti komisija.

29. Pirkimo organizatorius gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto apklausos ar konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto derybų metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pirkimo organizatorius, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei tiekėjas per nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atliekant derybas, galima derėtis dėl kainos ir kitų pirkimo sąlygų, galutiniai derybų rezultatai užfiksuojami derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose. Galutiniai derybų rezultatai negali būti keičiami.

30. Pirkimo organizatorius pasiūlymą turi atmesti, jeigu:

  30.1. paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pateikus prašymą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

  30.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kitų reikalavimų, pateikus prašymą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų;

  30.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės pirkimų organizatoriui nepriimtinos kainos.

31. Laimėjusiu pripažįstamas ekonomiškai naudingiausias tiekėjo galutinis pasiūlymas arba tas galutinis pasiūlymas, kuriame nurodyta mažiausia kaina.

32. Pirkimo organizatorius bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

33. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkimo organizatorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo privalo apie šį sprendimą pranešti visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, – visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

34. Vykdant apklausą arba perkant konkurso būdu, Pirkimo organizatorius  nedelsdamas (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) tiekėjus raštu informuoja apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nurodydamas tiekėją, su kuriuo numatoma sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimo organizatorius ta pačia tvarka turi informuoti apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties. 

                      IV. PIRKIMO SUTARTIS 

35. Pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba, kai kreipiamasi tik į vieną tiekėją, su vienintelį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio galutinis pasiūlymas atitinka pirkimo organizatoriaus nustatytus reikalavimus. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina (jei buvo vykdytos derybos Tvarkos aprašo 25 punkte nustatyta tvarka – derybų protokole užfiksuota galutinė derybų kaina) ir pirkimo dokumentuose bei galutiniame pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Sudarant sutartį gali būti reikalaujama, kad tiekėjas pateiktų sutarties įvykdymo garantiją ar užtikrintų prievolių įvykdymą kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

34. Pirkimo sutartis sudaroma šalims ją pasirašant.

35. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju siūloma sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal eilę yra pirmas po tiekėjo atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.                     

V. GINČŲ PAREIŠKĖJŲ VEIKSMŲ ARBA NEVEIKIMO NAGRINĖJIMAS 

36. Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkimo organizatorius nesilaiko šio Aprašo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka su ieškiniu kreiptis į teismą. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

37. Komisija privalo saugoti pirkimo sutartis, pirkimo vykdymo ir vertinimo dokumentus ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po projekto įgyvendinimo pabaigos. Organizatorius su  pirkimu susijusius dokumentus po projekto įgyvendinimo pabaigos per 10 dienų perduoda juos  saugoti atitinkamai Komisijai.

38. Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.

39. Šis Tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2010 m. gruodžio 1 d. 

AB „Panevėžio butų ūkis“ prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarkos aprašo priedas 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA 

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas: ...........................................................................

Pirkimo organizatorius: .....................................................................................................................

                                                               (asmens vardas, pavardė)

Apklausti tiekėjai:

Eil. Nr. 

Tiekėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, kodas

Adresas, telefonas, faksas ar kita kontaktinė informacija

Pasiūlymą pateikusio asmens pareigos, vardas, pavardė

1.

 

 

  

2.

 

 

 

3.

 

  

 

Priežastys, dėl kurių apklausti mažiau negu 3 tiekėjai:

 Tiekėjų pasiūlymai:

Eil. Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Pasiūlymo data 

Pasiūlyta kaina, EUR, įskaitant mokesčius 

1. 

 

 

 

2.

 

 

 

3. 

 

 

 

 Priežastys, dėl kurių įvertinti mažiau negu 3 tiekėjų pasiūlymai ...........................................................

Tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus: mažiausios kainos/ ekonominio naudingumo (pabraukti)

Atmesti pasiūlymai ir atmetimo priežastys:

1.
2.
3.

Sudaryta pasiūlymų eilė:

1.
2.
3.

 Laimėjusiu pripažintas pasiūlymas: .....................................................................................................

 (tiekėjo pavadinimas)

PASIŪLYMĄ TVIRTINU: .........................................................................................................................

(pirkimo organizatoriaus  parašas, vardas, pavardė) 

                                  ................................................................ 

                                (data)

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, faksas 8-45 437671 Butų ūkio tarnyba Nr.2–Vilniaus g. 25A V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 AB DNB b.
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.