AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Nuoma

Nuomos tvarkos aprašas

Komisija

 

 

Bendrovė valdybos posėdžio 2014-04-04  sprendimu (protokolas Nr. 6-4) pakeisti Bendrovės negyvenamųjų patalpų nuomininkų parinkimo tvarkos aprašo 7 ir 8 punktai ir išdėstyti taip:

„7. Nuomos konkursas skelbiamas vietiniame miesto laikraštyje arba bendrovės internetiniame puslapyje“.

„8. Jeigu vieną kartą spaudoje ar bendrovės internetiniame puslapyje, paskelbus negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą, nebuvo užregistruotas nei vienas konkurso dalyvis arba negautas nei vienas prašymas nuomotis patalpas per vieną mėnesį, minimalią pradinę nuomos patalpų kainą komisija gali sumažinti 30 procentų. Dėl minimalios kainos sumažinimo iki 50 procentų komisijos teikimu sprendžia bendrovės valdyba“. 

Bendrovė valdybos posėdžio 2013-12-17  sprendimu (protokolas Nr. 6-9) pakeistas Bendrovės negyvenamųjų patalpų nuomininkų parinkimo tvarkos aprašo 23 punktas ir išdėstytas taip:

„23. Be konkurso negyvenamųjų patalpų nuomos sutartys sudaromos šiais atvejais:

23.1. trumpalaikei nuomai pagal sutartį iki vienerių metų;

23.2. ilgalaikei nuomai su viešaisiais juridiniais asmenimis;

23.3. ilgalaikei nuomai su fiziniais asmenimis, sudariusiems sutartis su bendrove nuomojamoms patalpoms dėl papildomų atsilaisvinusių patalpų suteikimo“.


PATVIRTINTA
Bendrovės valdybos posėdžio 2009-06-12 protokolu Nr. 6 –6

          

Akcinės bendrovės „Panevėžio butų ūkis”

negyvenamųjų patalpų nuomininkų parinkimo 

T V A R K O S   A P R A Š A S

I. Bendrosios nuostatos

1. Šis aprašas reglamentuoja Akcinės bendrovės „Panevėžio butų ūkis” (toliau vadinama - bendrovė) negyvenamųjų patalpų nuomininkų parinkimo  tvarką, sąlygas ir pagrindinius  nuomos sutarties sudarymo reikalavimus.

2. Nustatomi du negyvenamų patalpų nuomininkų parinkimo būdai : organizuojant konkursą ir parenkant nuomininką be konkurso.

3. Nuomojamos patalpos išnuomojamos laikotarpiui iki 5 metų.

4. Siūlymus dėl bendrovės negyvenamųjų patalpų nuomos ruošia ir darbą organizuoja bendrovės direktoriaus įsakymu sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos komisija ( toliau vadinama komisija). Galutinius sprendimus dėl negyvenamų patalpų nuomos priima bendrovės valdyba.

5. Pradinis nuompinigių dydis nustatomas pagal bendrovės nustatytą negyvenamųjų patalpų nuomos kainos skaičiavimo tvarką.

                                II. Negyvenamųjų patalpų nuomininko parinkimas konkurso būdu                     

6. Valdybai priėmus sprendimą išnuomoti bendrovės negyvenamąsias patalpas, komisija skelbia spaudoje nuomos konkursą ir nurodo:

    6.1. paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminą - ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje;

    6.2. negyvenamųjų patalpų adresą;

    6.3. negyvenamųjų patalpų naudojimo paskirtį;

    6.4. pradinį nuompinigių dydį su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau vadinama –PVM).

   6.5. paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo tikslų adresą, kabineto numerį, telefono numerį, kuriuo galima gauti papildomą informaciją apie nuomojamas patalpas;

    6.6. pradinio įnašo dydį.

7. Nuomos konkursas skelbiamas vietiniame miesto laikraštyje.

8. Jeigu vieną kartą spaudoje paskelbus negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą neįregistruojamas nei vienas konkurso dalyvis, minimalią pradinę patalpų nuomos kainą komisijos teikimu nustato bendrovės valdyba.

9. Konkurso dalyviai iki konkurso rezultatų suvedimo dienos į bendrovės sąskaitą įmoka pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM.

10. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti nuomos konkurse (toliau vadinama-konkurso dalyviai) arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta negyvenamųjų patalpų ,kurių nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, nuomojamų patalpų adresas ir nuoroda „Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursui”. Voke turi būti pateikta:

    10.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, sąskaitos numeris ir kodas;

    10.2. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

    10.3. veiklos, atitinkančios nuomos konkurso sąlygas, aprašymas;

    10.4. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu.

11. Nuomos komisija :

    11.1. registruoja konkurso dalyvius negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso duomenų registracijos knygoje - įrašo konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir laiką;

    11.2. užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos eilės numerį;

    11.3. pasirašytinai supažindina konkurso dalyvius su šiomis taisyklėmis;

    11.4. įmetą voką jį pateikusio konkurso dalyvio arba jo atstovo akivaizdoje į užplombuotą dėžę (už dėžės plombavimą atsako kimisijos pirmininkas).

12. Komisijos posėdis nuomos konkurso laimėtojui nustatyti turi įvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės dalyvių registravimo dienos, nurodytos spaudoje.

13. Nuomos konkurso komisijos posėdyje dalyvauti turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai asmens pažymėjimą ir bendrovės kasos arba banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnėsių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM.

14. Nuomos konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas nuomos konkurso duomenų registracijos knygoj

15. Jeigu dalyvauti nuomos konkurse nustatyta tvarka užsiregistravo tik vienas dalyvis, pasiūlęs nuompinigių ne mažiau už nustatytą pradinį nuominigių dydį, jis laikomas konkurso laimėtoju.

16. Jeigu dalyvauti nuomos konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, buvo pateikti ne visi šiose taisyklėse nurodyti dokumentai, patalpų panaudojimas neatitinka paskelbtoms sąlygoms, konkursas skelbiamas neįvykusiu.

17. Nuomos konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Prie protokolo pridedama konkurso skelbimo iškarpa, nurodoma data ir leidinio pavadinimas.

18. Pradinio nuomos konkurso laimėtojo įnašo 1/3 įskaitoma į nuompinigius, o 2/3 paliekama  kaip avansas už nuomą. Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas per 7 kalendorines dienas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą banke. Jeigu konkurso laimėtojas per  nustatytą šių taisyklių 20 punkte terminą nesudaro nuomos sutarties, pradinis įnašas  jam negrąžinamas.

19. Bendrovės direktorius ir nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį (tipinė forma pridedama prie šių taisyklių - 1 priedas).

20. Jeigu nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.

21. Per 10 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo bendrovė perduoda  konkurso laimėtojui arba jo atstovui nuomojamas patalpas pagal aktą, kurį bendrovės vardu pasirašo komisijos pirmininkas (2 priedas).

22. Nuomos konkurso organizavimo tiesiogines išlaidas padengia nuomotojas. 

III. Negyvenamų patalpų nuomininko parinkimas be konkurso 

23. Be konkurso negyvenamų patalpų nuomos sutartys sudaromos šiais atvejais :

   23.1. trumpalaikei nuomai, jei  nuomos sutartis sudaroma terminui  iki 90 dienų;

   23.2. trumpalaikei periodinei nuomai – iki vienų metų;

   23.2. ilgalaikei nuomai su viešaisiais  juridiniais asmenimis;

   23.3. ilgalaikei nuomai su fiziniais arba juridiniais asmenimis, sudariusiems sutartis su bendrove nuomojamoms patalpoms dėl papildomų atsilaisvinusių patalpų suteikimo.

24. Fiziniai arba juridiniai asmenys, jau turintys šiuo adresu nuomojamas patalpas ir norintys nuomoti papildomas atsilaisvinusias patalpas, pateikia bendrovei prašymą, kuriame nurodo patalpų adresą, jų plotą, siūlomą nuomos mokestį, kuris turi būti ne mažesnis už nuomojamų patalpų nuomos dydį.

25. Komisija apsvarsto gautus siūlymus ir esant  siūlomam nuomos mokesčiui didesniam arba lygiam už nuomojamų patalpų nuomos mokesčio dydį, ruošia pasirašymui nuomos sutartį. Jei siūloma mažesnė nuomos kaina už nuomojamų patalpų nuomos dydį, galutinį sprendimą priima bendrovės valdyba. Jei priimamas neigiamas sprendimas, apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas pranešama pretendentams.

26. Sutarčių sudarymas ir patalpų perdavimas nuomininkui atliekamas vadovaujantis šių taisyklių 19, 20, 21 punktais.

27. Negyvenamų patalpų nuomos sutartys pratęsiamos komisijos sprendimu.

28. Trumpalaikei nuomai, kuri apima nuomojimo laiką valandomis, patalpos nuomojamos nesudarant sutarčių, apmokant už nuomą bendrovės nustatytomis kainomis.


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, faksas 8-45 437671 Butų ūkio tarnyba Nr.2–Vilniaus g. 25A V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 AB DNB b.
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.