AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Pirkimų komisijos

Darbo reglamentas

 

AKCINĖS BENDROVĖS „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ 2018 M. BALANDŽIO 11 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V-37 „DĖL PIRKIMO KOMISIJŲ SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. gegužės 31 d. Nr. V-55

Panevėžys

      P a k e i č i u AB „Panevėžio butų ūkis“ 2018 m. balandžio 11 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-37 „Dėl pirkimo komisijų sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ preambulę ir 3.1. punktą:

1. Preambulėje, vietoj žodžių „2018-04-09 įsakymu Nr. V-35“ įrašau žodžius „2018-05-30 įsakymu Nr. V-54“.

2. 3.1. punkte vietoj žodžių „2018-04-09 įsakymu Nr. V-35“ įrašau žodžius „2018-05-30 įsakymu Nr. V-54“. 

Direktorius Gintaras Ruzgys

 

AKCINĖS BENDROVĖS „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“

DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL PIRKIMO KOMISIJŲ SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

2018 m. balandžio 11 d. Nr. V- 37

Panevėžys

Atsižvelgdamas į bendrovės direktoriaus 2018-04-09 įsakymu Nr. V-35 patvirtinto Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarkos aprašo reikalavimus,

1. S u d a r a u pirkimų komisijas pagal perkamų prekių ir paslaugų grupes:

1.1. Biuro, kanceliarinių, kompiuterinės technikos prekių, bankų ir kasų aptarnavimo paslaugų, programinės įrangos ir kitų šios grupės prekių, darbų ir paslaugų pirkimų komisiją -  pavadinimo trumpinys (PPK):

Vilma Rožukienė   - pastatų ūkio ir paslaugų skyriaus buhalterė, komisijos pirmininkė;

Laima Giniotienė   - vyr. buhalterio pavaduotoja, komisijos narė;

Rasa Grikietienė    - kompiuterinių sistemų inžinierė, komisijos narė.

1.2. Gamybai ir vidaus vartojimui reikalingų medžiagų, detalių, įrengimų ir mašinų, transporto priemonių, naftos produktų, statybos-remonto paslaugų, kurių nevykdo bendrovė, draudimo paslaugų ir kitų šios grupės prekių, darbų ir paslaugų pirkimų komisiją - pavadinimo trumpinys (PPG):

                  Lina Petkūnienė       - vadovaujančioji eksploatavimo inžinierė, komisijos pirmininkė;
                  Aloyzas Baublys      - inžinierius-šilumininkas;
                  Bela Gavėnienė        - gamybos skyriaus vadovė, komisijos narė;
                  Aurelijus Žukauskas - saugos darbe inžinierius, komisijos narys;
                  Brigita Vasiulytė       - apskaitos skyriaus buhalterė, komisijos narė.

2. T v i r t i n u Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo komisijos darbo reglamentą (pridedama)           (pakeistas 2018-12-31 įsakymu V-115).

3. P a v e d u pirkimų komisijai:

3.1. Savo darbe vadovautis bendrovės direktoriaus 2018-04-09 įsakymu Nr. V-35 patvirtintu Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarkos aprašu bei darbo reglamentu.

3.2. Pasibaigus finansiniams metams, komisijos įvykdytų pirkimų suvestinę paskelbti bendrovės internetiniame puslapyje (pakeistas 2018-12-31 įsakymu V-115).

3.3. Užpildyti komisijų nariams konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją.

4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios direktoriaus 2010-10-18 įsakymą Nr. V-78 „Dėl pirkimų komisijų sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ ir šio įsakymo 2017-04-18 pakeitimą  Nr. V-29.

5. Įsakymo vykdymo kontrolę p a s i l i e k u sau. 

Direktorius Gintaras Ruzgys

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, faksas 8-45 437671 Butų ūkio tarnyba Nr.2–Vilniaus g. 25A V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.