AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Pirkimų komisijos

Darbo reglamentas

 

 

AKCINĖS BENDROVĖS “PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS”

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ 2010 M. SPALIO 18 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V-78 „DĖL PIRKIMO KOMISIJŲ SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2017  m. balandžio 18 d. Nr. V-29 

P a k e i č i u AB „Panevėžio butų ūkis“ 2010 m. spalio 18 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-78 „Dėl pirkimo komisijų sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ 1.1. ir 1.2. punktus ir išdėstau taip:

1. „1.1. Biuro, kanceliarinių, kompiuterinės technikos prekių, bankų ir kasų aptarnavimo paslaugų, programinės įrangos ir kitų šios grupės prekių, darbų ir paslaugų pirkimų komisija -  pavadinimo trumpinys (PPK):

Kristina Tamošiūnienė - vyriausioji buhalterė, komisijos pirmininkė;

Laima Giniotienė - vyr. buhalterio pavaduotoja, komisijos narė;

Rasa Grikietienė - kompiuterinių sistemų inžinierė, komisijos narė“.

2. „1.2. Gamybai ir vidaus vartojimui reikalingų medžiagų, detalių, įrengimų ir mašinų, transporto priemonių, naftos produktų, statybos-remonto paslaugų, kurių nevykdo bendrovė, draudimo paslaugų ir kitų šios grupės prekių, darbų ir paslaugų pirkimų komisija - pavadinimo trumpinys (PPG):

Vidmantas Žukauskas - direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas;

                 Gediminas Gasiūnas - medienos apdirbimo inžinierius, komisijos narys;
                 Bela Gavėnienė - gamybos skyriaus vadovė, komisijos narė;
                 Laisvutis Kaulinis - inžinierius mechanikas;
                 Lina Petkūnienė - vadovaujančioji eksploatavimo inžinierė“

 

                                                                                                                    Direktorius Gintaras Ruzgys


 

                                  AKCINĖS BENDROVĖS „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“

          DIREKTORIAUS

       ĮSAKYMAS

 DĖL AB„PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ DIREKTORIAUS 2010-10-18 ĮSAKYMO NR.V-78 „DĖL PIRKIMO KOMISIJŲ SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ 1.2 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO

2014m. vasario 17 d. Nr. V- 21

Panevėžys

        Pakeičiu AB„Panevėžio butų ūkis“ 2010-10-18 įsakymo Nr. V-78 ,,Dėl pirkimo komisijų sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ 1.2 punktą,

            Vietoje ,,Zigmas Putauskas“ įrašau ,,LaisvutisKaulinis“.

                                                                                                                                        Direktorius Gintaras Ruzgys


AKCINĖS BENDROVĖS „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“

DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PIRKIMO KOMISIJŲ SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

2010m. spalio 18 d. Nr. V- 78

Panevėžys

 

Vadovaudamasis bendrovės valdybos 2010-09-28 posėdyje , protokolas Nr.6-9, patvirtintu „Akcinės bendrovės „Panevėžio butų ūkis“ Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarkos aprašu,
   1. S u d a r a u pirkimų komisijas pagal perkamų prekių ir paslaugų grupes:
   1.1. Biuro, kanceliarinių prekių, kompiuterinės technikos prekėms, bankų ir kasų aptarnavimo paslaugoms, programinės įrangos ir kitiems šios grupės prekių, darbų ir paslaugų pirkimams vykdyti:

Kristina Tamošiūnienė - vyriausioji buhalterė, komisijos pirmininkė

Laima Giniotienė - vyr. buhalterio pavaduotoja, komisijos narė

Rasa Grikietienė - kompiuterinių sistemų inžinierė, komisijos narė

   1.2. Gamybai ir vidaus vartojimui reikalingų medžiagų, detalių, įrengimų ir mašinų, transporto priemonių, naftos produktų, statybos-remonto paslaugų, kurių nevykdo bendrovė, draudimo paslaugų ir kitų šios grupės prekių, darbų ir paslaugų pirkimams vykdyti:

Vidmantas Žukauskas - direktoriaus  pavaduotojas, komisijos pirmininkas

Vanda Gaižutienė - gamybos sk. vadovė, komisijos narė

Gediminas Gasiūnas - medienos apdirbimo inžinierius, komisijos narys

Bela Gavėnienė - techninės dokumentacijos inžinierė, komisijos narė

Zigmas Putauskas - inžinierius- mechanikas, komisijos narys

   2. T v i r t i n u Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).
   3. P a v e d u pirkimų komisijai:
   3.1. Savo darbe vadovautis bendrovės Valdybos 2010-09-28, protokolas Nr.6-9, patvirtintu Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarkos aprašu bei darbo reglamentu.
   3.2. Vieną kartą metuose pateikti bendrovės valdybai ataskaitą apie komisijos darbą.
   3.3.Užpildyti konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją.
   4. Komisijų nariams p a v e d u užpildyti konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją.
   5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios direktoriaus 2005-10-24 įsakymą Nr. V-80 ir 2007-04-12 įsakymą Nr. V-47 „Dėl darbo grupės pirkimams ir komerciniams pasiūlymams nagrinėti sudarymo“, 2010-05-28 įsakymą Nr. V-43 „ Dėl darbo grupės pirkimams ir komerciniams pasiūlymams nagrinėti sudarymo“ 1 punkto pakeitimo“.
   6. Įsakymo vykdymo kontrolę p a s i l i e k u sau.
 

                                                                                                                            Direktorius Gintaras Ruzgys


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, faksas 8-45 437671 Butų ūkio tarnyba Nr.2–Vilniaus g. 25A V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 AB DNB b.
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.