AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Pirkimų komisijos

Darbo reglamentas

 

 

PATVIRTINTA
AB „Panevėžio butų ūkis  direktoriaus 2010 m. spalio 18 d.
Įsakymu Nr. V-78

 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo komisija toliau vadinama Komisija, sudaroma bendrovės Direktoriaus įsakymu nustatytais atvejais atlikti visas arba dalį  pirkimų organizatoriaus funkcijų.

1.2. Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 fizinių asmenų, turinčių nepriekaištingą reputaciją ir atsižvelgiant į jų ekonomines ir teisines žinias.

1.3. Komisija veikia bendrovės vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus.

1.4. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, įstatymais, kitais teisės aktais, direktoriaus įsakymais.

1.5. Komisija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų.

1.6. Komisija atsiskaito bendrovės valdybai ir direktoriui.

                                                  II. KOMISIJOS FUNKCIJOS 

2.1. Komisija dirba pagal bendrovės patvirtintą darbo reglamentą.

2.2. Komisija, organizuodama pirkimus ir juos atlikdama:

- rengia  techninius ir funkcinius perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimus;

- nustato pirkimo būdą;

- pirkimų Tvarkos apraše nustatyta forma kreipiasi į potencialius tiekėjus (rangovus), siūlydama pateikti pasiūlymus (nurodyti pageidaujamų prekių, paslaugų ar darbų kainas ir kitą reikalingą informaciją).

- vertina, ar tiekėjų (rangovų) pasiūlymai atitinka keltus reikalavimus; nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus;

- rengia tiekėjų (rangovų) apklausos pažymą;

- priima sprendimus dėl pirkimo procedūros nutraukimo;

- priima sprendimus dėl tinkamiausio tiekėjo (rangovo) pasirinkimo.

                       III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę;

3.1.1. Gauti iš bendrovės administracijos informaciją apie reikalingų nupirkti prekių
(paslaugų) ar darbų kiekį, terminus, pirkimų techninės specifikacijos bei kokybės reikalavimus, kitas pirkimui  keliamas sąlygas, kitą informaciją reikalingą pirkimams organizuoti.

3.1.2. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, vertinimu ir palyginimu.

3.2. Komisija privalo:

3.2.1.Vykdyti šiame reglamente nurodytas funkcijas ir bendrovės administracijos nustatytas užduotis.

3.2.2. Vykdydama funkcijas ir užduotis laikytis prekių, paslaugų ir darbų pirkimo tvarkos aprašo reikalavimų.

3.2.3. Neatskleisti informacijos, kurios konfidencialumą nurodė perkančioji organizacija ar tiekėjas (1 priedas).

3.2.4. Neatskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių Šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją (2 priedas).

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

4.1.    Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma arba vardiniu balsavimu.

4.2. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas.

4.3. Jeigu komisijos balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

4.4. Komisijos sprendimai įforminami protokolu.

 

Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų komisijos
Darbo reglamento 1 priedas

                                                               KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

    20 ... m.......................... mėn............ d

_________________________________________________

                              (vardas, pavardė, asmens kodas) 

AB„Panevėžio butų  ūkis“

Beržų g.48, Panevėžys 

 Būdamas Komisijos nariu,

1. Pasižadu:

1.1. saugoti  ir  tik  įstatymų ir kitų teisės  aktų nustatytais  tikslais  ir tvarka  naudoti
  
konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant pirkimų organizatoriumi;

1.2.  man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu,
  kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1.   pirkimo procedūrose dalyvavusių tiekėjų kvalifikaciniai duomenys;

2.2.   kiekvieno pasiūlymo turinys;

2.3. informacija,  susijusi su atliktomis pirkimo  procedūromis, jeigu jos  atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams  arba  trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

3. Esu perspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir
tiekėjams padarytus nuostolius.

_____________________
(vardas, pavardė)
_____________________
(parašas)
                       
Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų komisijos
Darbo reglamento 2 priedas

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20 ... m.......................... mėn............ d.
_________________________________________________
                         (vardas, pavardė, asmens kodas)

AB„Panevėžio butų  ūkis“

Beržų g.48, Panevėžys 

 Būdamas Komisijos nariu pasižadu: 

1.    objektyviai,   dalykiškai,   be   išankstinio   nusistatymo,   vadovaudamasis   visų   tiekėjų
lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principu, atlikti pirkimų organizatoriaus pareigas;

2.  paaiškėjus, kad pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi
artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba įmonė, kuriai vadovauja toks asmuo, arba kad
toks asmuo turi daugiau kaip 50 procentų pirkimo procedūrose dalyvaujančios įmonės
akcijų, raštu pranešti apie tai mane pirkimų Komisijos nariu paskyrusios perkančiosios organizacijos vadovui  ir nusišalinti  nuo pirkimų Komisijos nario pareigų nagrinėjant, vertinant ir
palyginant konkretaus pirkimo atveju tiekėjų pateiktus pasiūlymus.

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra; tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

____________________
(vardas, pavardė)
_____________________
(parašas)

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, faksas 8-45 437671 Butų ūkio tarnyba Nr.2–Vilniaus g. 25A V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 AB DNB b.
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.