AB Panevėžio butų ūkis 


   3Atgal   3 Pradžia

 

Pirkimų komisijos

Darbo reglamentas

 

 

PATVIRTINTA
AB „Panevėžio butų ūkis  direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d.
Įsakymu Nr. V-78

 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO

REGLAMENTAS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo komisija toliau vadinama Komisija, sudaroma bendrovės Direktoriaus įsakymu nustatytais atvejais atlikti visas arba dalį  pirkimų organizatoriaus funkcijų.

1.2. Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 fizinių asmenų, turinčių nepriekaištingą reputaciją ir atsižvelgiant į jų ekonomines ir teisines žinias.

1.3. Komisija veikia bendrovės vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus.

1.4. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, įstatymais, kitais teisės aktais, direktoriaus įsakymais.

1.5. Komisija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų.

1.6. Komisija atsiskaito bendrovės direktoriui.               

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS 

2.1. Komisija dirba pagal bendrovės patvirtintą darbo reglamentą.

2.2. Komisija, organizuodama pirkimus ir juos atlikdama:

- rengia  techninius ir funkcinius perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimus;

- nustato pirkimo būdą;

- pirkimų Tvarkos apraše nustatyta forma kreipiasi į potencialius tiekėjus (rangovus), siūlydama pateikti pasiūlymus (nurodyti pageidaujamų prekių, paslaugų ar darbų kainas ir kitą reikalingą informaciją).

- vertina, ar tiekėjų (rangovų) pasiūlymai atitinka keltus reikalavimus; nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus;

- rengia tiekėjų (rangovų) apklausos pažymą;

- priima sprendimus dėl pirkimo procedūros nutraukimo;

- priima sprendimus dėl tinkamiausio tiekėjo (rangovo) pasirinkimo.

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę;

3.1.1. Gauti iš bendrovės administracijos informaciją apie reikalingų nupirkti prekių
(paslaugų) ar darbų kiekį, terminus, pirkimų techninės specifikacijos bei kokybės reikalavimus, kitas pirkimui  keliamas sąlygas, kitą informaciją reikalingą pirkimams organizuoti.

3.1.2. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, vertinimu ir palyginimu. 

3.2. Komisija privalo:

3.2.1.Vykdyti šiame reglamente nurodytas funkcijas ir bendrovės administracijos nustatytas užduotis.

3.2.2. Vykdydama funkcijas ir užduotis laikytis prekių, paslaugų ir darbų pirkimo tvarkos aprašo reikalavimų.

3.2.3. Neatskleisti informacijos, kurios konfidencialumą nurodė perkančioji organizacija ar tiekėjas.

3.2.4. Neatskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių Šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

4.1.    Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma arba vardiniu balsavimu.

4.2. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas.

4.3. Jeigu komisijos balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

4.4. Komisijos sprendimai įforminami protokolu.

 


Rekvizitai Administracija, avarinė tarnyba–Beržų g. 48 Darbo laikas: A.s. LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB b.
AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48,  Butų ūkio tarnyba Nr.1–Vilties g. 20A I – IV    7.30-16.15 A.s. LT75 7300 0100 9446 0022 "Swedbank", AB
Tel.:8-45 432217, Butų ūkio tarnyba Nr.2–Beržų g. 48, II korpusas V          7.30-15.00 A.s. LT68 4010 0412 0001 0214 Luminor Bank AB
El.paštas info@pbu.lt Butų ūkio tarnyba Nr.3–Dariaus ir Girėno g. 6 Pietūs  11.30-12.00 A.s. LT75 7290 0000 0446 7754 AB Citadele b.